Jak to działa?

Opisz czego potrze­bu­jesz i podaj najważniejsze informacje

W odpowiedzi otrzy­masz niezobow­iązu­jącą ofertę.
Wtedy pode­jmiesz decyzję o współpracy.

Zbieranie i anal­iza materiałów

Każdy tekst poprzedza anal­iza grupy docelowej, konkurencji, unikalnych cech ofer­ty i celu zlecenia.

Otrzy­mu­jesz gotowy tekst

Treś­ci otrzy­mu­jesz w ustalonym terminie.
Od ter­az wyko­rzys­tu­jesz je na własne potrzeby.

Wpis na blog firmowy
Podziel się eksper­cką wiedzą w przys­tęp­ny sposób.
73% klien­tów twierdzi, że blo­gi wpły­wa­ją na ich decyz­je zakupowe. 
Strona O nas/ O mnie
Zami­ast suchych fak­tów z CV przed­staw włas­ną opowieść.
Daj się pol­u­bić klien­tom, wtedy chęt­niej naw­iążą współpracę. 
Mar­ketingowe opisy produktów
Opis pełni rolę sprzedaw­cy w sklepie. Ma zainteresować
klien­ta, rozwiać wąt­pli­woś­ci i przekon­ać do zakupu. 
E-­book
Długie, przy­datne i fachowe treś­ci są poszuki­wane przez internautów.
Udostęp­nij e­booka i naw­iąż z klien­ta­mi wartoś­ciową relację. 
Artykuł eksper­c­ki

Docier­aj z wartoś­ciową wiedzą jeszcze szerzej.
W ten sposób wzmac­ni­asz pozy­cję eksper­ta w branży. 

Tek­sty na stronę www

Masz tylko 6 sek. do przeko­na­nia klien­ta, by wybrał Ciebie.
Inter­nau­ta sku­pia się krócej niż zło­ta rybka! 

Wywiad

To wyjątkowa szansa na przed­staw­ie­nie unikalnych informacji.
Dzię­ki wywiad­owi pokazu­jesz ludzką twarz eksperta. 

Treś­ci reklamowe

Napisane językiem korzyś­ci. Się­ga­jące do głęb­szych motywacji klienta.
Wybierz empatię zami­ast nachal­nej sprzedaży. 

Artykuł spon­sorowany

Pokaż jak Twój pro­dukt rozwiązu­je prob­le­my użytkowników.
70% klien­tów ufa bardziej artykułom niż reklamom. 

Info­grafi­ka

Przed­staw trudne treś­ci w prostej, wiz­ual­nej formie.
Otrzy­masz dane, kon­cepcję graficzną oraz projekt. 

NOWOŚĆ Mowa windowa

Przekon­aj do siebie klien­ta lub inwest­o­ra w ciągu 30 sek.
Mało? Wystar­cza­ją­co, jeśli wzbudzisz emocje. 

Case study

Pokaż jak współpra­ca z Tobą pomogła konkret­nym klientom.
Ludzie poszuku­ją aut­en­ty­cznych dowodów na to, że moż­na Ci zaufać. 

Zastanawiasz się co wybrać? Pani Kropka chętnie podpowie.

 

Wyślij zapy­tanie