Jak to dzi­ała?

Opisz czego potrze­bu­jesz i podaj najważniejsze infor­ma­c­je

W odpowiedzi otrzy­masz niezobow­iązu­jącą ofer­tę.
Wtedy pode­jmiesz decyzję o współpra­cy.

Zbieranie i anal­iza mate­ri­ałów

Każdy tekst poprzedza anal­iza grupy docelowej, konkurencji, unikalnych cech ofer­ty i celu zlece­nia.

Otrzy­mu­jesz gotowy tekst

Treś­ci otrzy­mu­jesz w ustalonym ter­minie.
Od ter­az wyko­rzys­tu­jesz je na własne potrze­by.

Wpis na blog fir­mowy
Podziel się eksper­cką wiedzą w przys­tęp­ny sposób.
73% klien­tów twierdzi, że blo­gi wpły­wa­ją na ich decyz­je zakupowe.
Strona O nas/ O mnie
Zami­ast suchych fak­tów z CV przed­staw włas­ną opowieść.
Daj się pol­u­bić klien­tom, wtedy chęt­niej naw­iążą współpracę.
Mar­ketingowe opisy pro­duk­tów
Opis pełni rolę sprzedaw­cy w sklepie. Ma zain­tere­sować
klien­ta, rozwiać wąt­pli­woś­ci i przekon­ać do zakupu.
E-­book
Długie, przy­datne i fachowe treś­ci są poszuki­wane przez inter­nautów.
Udostęp­nij e­booka i naw­iąż z klien­ta­mi wartoś­ciową relację.
Artykuł eksper­c­ki

Docier­aj z wartoś­ciową wiedzą jeszcze szerzej.
W ten sposób wzmac­ni­asz pozy­cję eksper­ta w branży.

Tek­sty na stronę www

Masz tylko 6 sek. do przeko­na­nia klien­ta, by wybrał Ciebie.
Inter­nau­ta sku­pia się krócej niż zło­ta ryb­ka!

Wywiad

To wyjątkowa szansa na przed­staw­ie­nie unikalnych infor­ma­cji.
Dzię­ki wywiad­owi pokazu­jesz ludzką twarz eksper­ta.

Treś­ci reklam­owe

Napisane językiem korzyś­ci. Się­ga­jące do głęb­szych motywacji klien­ta.
Wybierz empatię zami­ast nachal­nej sprzedaży.

Artykuł spon­sorowany

Pokaż jak Twój pro­dukt rozwiązu­je prob­le­my użytkown­ików.
70% klien­tów ufa bardziej artykułom niż reklam­om.

Info­grafi­ka

Przed­staw trudne treś­ci w prostej, wiz­ual­nej formie.
Otrzy­masz dane, kon­cepcję graficzną oraz pro­jekt.

NOWOŚĆ Mowa win­dowa

Przekon­aj do siebie klien­ta lub inwest­o­ra w ciągu 30 sek.
Mało? Wystar­cza­ją­co, jeśli wzbudzisz emoc­je.

Case study

Pokaż jak współpra­ca z Tobą pomogła konkret­nym klien­tom.
Ludzie poszuku­ją aut­en­ty­cznych dowodów na to, że moż­na Ci zau­fać.

Zastanawiasz się co wybrać? Pani Kropka chętnie podpowie.

 

Wyślij zapy­tanie