Masz pyta­nia? Bard­zo dobrze! Pani Krop­ka lubi wnikli­wych rozmów­ców. Zobacz, o co najczęś­ciej pyta­ją klienci.

1. Jak rozpocząć współpracę z copywriterem? 

Aby stworzyć wartoś­ciowe treś­ci Pani Krop­ka potrze­bu­je lep­iej Cię poz­nać. Napisz parę słów o sobie, opisz krótko swój pro­jekt oraz czego potrze­bu­jesz. W odpowiedzi otrzy­masz niezobow­iązu­jącą ofertę.

2. Ile trwa pisanie treści?

Praw­dopodob­nie chcesz otrzy­mać dopra­cow­ane tek­sty, ale też nie masz cza­su, by dłu­go na nie czekać. Pani Krop­ka to rozu­mie i nie przedłuża ter­minów. Na początku ustal­i­cie real­ny ter­min zakończenia zlece­nia. Zwyk­le pra­ca nad tek­stem trwa parę dni roboczych. W przy­pad­ku obsz­erniejszych treś­ci, dłużej. Data odd­a­nia tek­stu zależy od jego charak­teru, obję­toś­ci, dostar­c­zonych mate­ri­ałów i wol­nych ter­minów w kalen­darzu Pani Kropki.

3. Czy teksty będą w moim stylu?

Pani Krop­ka chce, żebyś czuł się z tek­sta­mi jak we włas­nej skórze. Ale ma też na uwadze ton komu­nikacji blis­ki ide­al­nym klien­tom. Dlat­ego zan­im zacznie pisać, określa styl komu­nikacji nadaw­cy i odbior­cy. Poza tym dowiadu­je się jak najwięcej o Twoim pro­duk­cie lub usłudze. Dzię­ki zebranym wcześniej wyty­cznym, treś­ci najczęś­ciej akcep­towane są już w pier­wszej wer­sji. Zawsze masz też możli­wość sko­rzys­ta­nia z jed­nej bezpłat­nej korek­ty. Popraw­ki nanos­zone są w ter­minie do 3 dni od ich zgłoszenia.

4. Co, jeśli teksty nie będą mi pasować?

Dlat­ego wspól­nie z Panią Krop­ką określasz wyty­czne co do tek­stu. W ramach ustalonej na początku ceny dokony­wana jest jed­na korek­ta. Dru­ga korek­ta jest odpłat­na. Cena zależy od iloś­ci i stop­nia poprawek. Gotowe treś­ci otrzy­mu­jesz w ter­minie 3 dni od zgłoszenia uwag.

5. Czy teksty są przygotowane tylko dla mnie czy według szablonu?

Pani Krop­ka uni­ka szablonów jak ognia. Nawet, gdy pracu­je dla firm o tym samym pro­filu dzi­ałal­noś­ci, dla oby­d­wu przy­go­towu­je odmi­enne treś­ci. Uważa, że tylko ory­gi­nalne tek­sty są skuteczne jak brzytwa.

6. Czy nie wystarczy, że zlecę pisanie treści reklamowych komuś, kto ma lekkie pióro?

Lekkie pióro nie jest jedyną umiejęt­noś­cią Pani Krop­ki. Inaczej każ­da oso­ba, która płyn­nie pisze była­by jej konkurencją, a Ty otrzy­małbyś jedynie ład­nie napisane treś­ci. Ale czy skuteczne sprzedażowo? Dlat­ego zan­im copy­writer zacznie pisać, zada­je pyta­nia. Potem przyglą­da się Two­jej konkurencji, potrze­bom klien­tów, zbiera dodatkowe mate­ri­ały. Pisząc tek­sty wyko­rzys­tu­je swo­je know-how, czyli zasady per­swazyjnej komu­nikacji, psy­chologii reklamy czy kon­strukcji konkret­nego rodza­ju treś­ci. Pani Krop­ka wie, że od tego, co mówisz klien­tom, zależy czy kupią Twój pro­dukt lub usługę. Pracu­je wnikli­wie i kiedy trze­ba — jest z Tobą w kontakcie.

7. Czy copywriting jest działaniem mierzalnym?

Tak. Najpierw określ cel danego zlece­nia. Rezul­taty copy­writin­gu możesz sprawdz­ić m.in. przez zapy­tanie o opinie swoich klien­tów, testy użytkown­i­ka, statysty­ki strony WWW lub śledze­nie opinii na forach dyskusyjnych. Cza­sem kon­wer­sję na stron­ie są w stanie pod­nieść nawet 3 słowa. Przykład­owo, Two­je call to action (wezwanie do dzi­ała­nia) brz­mi „Pobierz porad­nik”. Dodaj do niego infor­ma­cję, że porad­nik jest bezpłat­ny, a jego przeczy­tanie zajmie mniej niż 20 min­ut. W ten sposób zwięk­sza­sz kon­wer­sję, co widać cho­ci­aż­by przez liczbę pobrań porad­ni­ka. Możesz testować różne komu­nikaty i na bieżą­co sprawdzać efekty.

8. Od czego zależy cena zlecenia?

Cena tek­stu zależy od kilku czynników:
— Jaki jest oczeki­wany ter­min realizacji?
— Jaka jest obję­tość tekstu?
— Z jakiej branży jest klient i jak spec­jal­isty­czny ma być materiał?
— Czy zostały dostar­c­zone dodatkowe mate­ri­ały i informacje?

9. Czy mogę w przyszłości nanosić zmiany na tekst?

Tak. Dostar­c­zone przez Panią Krop­kę tek­sty możesz dowol­nie przetwarzać i wyko­rzysty­wać. Jeśli są pub­likowane pod jej imie­niem i nazwiskiem, skon­tak­tuj się z nią przed doko­naniem zmi­an. W tym przy­pad­ku niezbęd­na jest auto­ryza­c­ja. Jed­nak więk­szość tek­stów na zamówie­nie wykony­wana jest anon­i­mowo. Pamię­taj proszę, że nawet zmi­ana jed­nego słowa moc­no wpły­wa na kon­wer­sję tekstu.

10. Co jeśli potrzebuję tekstu, którego nie ma w ofercie? Albo chcę zamówić też grafikę i wydruk?

Po pros­tu opisz w mailu, czego potrze­bu­jesz. Pani Krop­ka pomyśli, co da się zrobić.