Czym się zajmuję?

Pamię­tasz grę “Połącz krop­ki”? Zagraj ze mną. Two­je krop­ki to gru­pa docelowa, bliskie Ci wartoś­ci i unikalne cechy ofer­ty. Połączę je w całość, a Ty otrzy­masz tek­sty, które są spójnym obrazem Two­jej mar­ki. Ale najpierw poz­na­jmy się.

Nazy­wam się Han­na Zabors­ka i jestem copy­writerką, czyli tworzę tek­sty reklam­owe. Jeśli intere­su­je Cię moje CV, zerknij tutaj, ale sądzę, że lep­iej będzie, jak opowiem Ci wprost o sobie.

Od zawsze pra­cow­ałam w niewiel­kich fir­ma­ch i star­tu­pach. Częs­to samodziel­nie koor­dynowałam dzi­ała­nia mar­ketingowe oraz PR. Dzię­ki temu są mi bliższe potrze­by małych biz­nesów. Zdarza­ło się, że tworzyłam pro­jek­ty dla gigan­tów, takich jak PZU czy Microsoft Polska.

Widzi­ałam jak znane mar­ki trafi­a­ją do klien­tów zasięgiem reklamy i jak początku­ją­cy przed­siębior­cy frus­tru­ją się, bo ich na to nie stać. Dlat­ego postanow­iłam skupić się na poma­ganiu właś­ci­cielom małych biz­nesów i free­lancerom w komu­nikowa­niu swo­jego potenc­jału. Wyko­rzys­tu­ję do tego m.in. tek­sty na strony inter­ne­towe, artykuły, wpisy na blo­gi fir­mowe czy opisy mar­ketingowe produktu.

Copy­writ­ing

99%

Con­tent marketing

87%

Web con­tent

52%

Różnica między trafnym słowem a prawie trafnym słowem jest jak różnica między grzmotem błyskawicy a świetlikiem — Mark Twain

Dlaczego to robię?

Wierzę w szcz­erą komu­nikację i to, że każdy z nas ma do przekaza­nia inspiru­jącą his­torię. Nie trze­ba być super­bo­haterem, aby robić nad­ludzkie rzeczy. Chcę, aby małe biz­nesy stały się bardziej rozpoz­nawalne dzię­ki skutecznym treś­ciom — takim, które pod­kreśla­ją ich unikalne cechy i są dopa­sowane do potrzeb odbiorców.

Zda­ję sobie sprawę, że małe firmy nie mają możli­woś­ci finan­sowych, które poz­wolą na sze­roko zakro­jone kam­panie reklam­owe. Przewa­ga małego biz­ne­su tkwi w skutecznym copy­writin­gu. Od tego jak sfor­mułu­jesz przekaz reklam­owy – blog fir­mowy czy tek­sty na stron­ie – zależy zaan­gażowanie klien­tów. Po pros­tu nie stać Cię na nud­ną i szablonową ofer­tę. Copy­writ­ing to niezbęd­na umiejęt­ność w budowa­niu trwałych relacji z klientami.

Dobre słowa od klientów
 • Anna BłońskaAnna Błońs­kaKopalniaWiedzy.pl

  Dzię­ki poradom Pani Krop­ki frek­wenc­ja w naszym konkur­sie wzrosła aż o 300% (dzięku­je­my!). Co ważne, wskazów­ki łat­wo da się zas­tosować, a efek­ty są zauważalne nawet przy stop­niowej real­iza­cji. Jak widać, pros­to­ta komu­nikatu popłaca. 

 • Współpra­ca z Panią Krop­ką to najlep­sza decyz­ja, jaką pod­jęłam przy roz­wo­ju firmy w Polsce. Jej artykuły na moim blogu cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród kobi­et na całym świecie (tłu­mac­zone są na 4 języ­ki). To jest dowo­dem na jej wszech­stron­ny zasięg umiejętności.

 • Zami­ast mówić, wolę napraw­iać. Na szczęś­cie Pani Krop­ka też lubi konkret. Jej wnikli­we pyta­nia poz­woliły stworzyć tek­sty pasu­jące do pro­filu moich klien­tów i opowiada­jące moją his­torię jako lokalnego rzemieśl­ni­ka. Szczegól­nie podobało mi się duże zaan­gażowanie. Najwyraźniej obo­je wykonu­je­my swój zawód z pasją.

 • Katarzyna MazurekKatarzy­na MazurekSmart­soft

  W niewielkim zes­pole dzi­ałamy na wyma­ga­ją­cym rynku star­tupów. Szukaliśmy copy­writ­era, który zna branżę IT i potrafi pisać językiem korzyś­ci. Pani Krop­ka pomogła nam określić szczegółowo ide­al­nych klien­tów i dopa­sować do nich tek­sty. Chci­ałam, aby treś­ci nie były nachalne i taki efekt udało się osiągnąć.

 • Karolina BilińskaKaroli­na Bil­ińs­kaSafe­con­trol

  Do sko­rzys­ta­nia z usług Pani Krop­ki przekon­ałam się w momen­cie, w którym odwiedz­iłam jej stronę inter­ne­tową. Pomyślałam sobie, że chcę, aby moi klien­ci czuli się jak ja w tamtej chwili. By widzieli pełen pro­fesjon­al­izm i zaan­gażowanie. Po rozpoczę­ciu współpra­cy przekon­ałam się, że dokon­ałam dobrego wyboru. Mate­ri­ał, który uzyskaliśmy w wyniku tej współpra­cy, jest doce­ni­any i chwalony przez naszych klientów.

 • Daniel SmoczykDaniel SmoczykCloud IT

  Pole­cono mi Panią Krop­kę nie bez powodu. Jak powiedzi­ał kiedyś Ford: „spec­jal­iś­ci są po to, żebym mógł myśleć o intere­sach”. W naszym kra­ju bard­zo częs­to braku­je zau­fa­nia dlat­ego, że spec­jal­istów jest jak na lekarst­wo. Na szczęś­cie moje i Państ­wa, copy­writ­era nie trze­ba już dalej szukać. Słowność, kul­tura pra­cy oraz bard­zo dobry efekt, który moż­na pub­likować w ciem­no, są cecha­mi Pani Kropki.

 • Joanna ZabłockaJoan­na Zabłoc­ka zablockastudio.pl

  Przy­go­towane tek­sty są konkretne, zgrab­ne i co najważniejsze, napisane z myślą o moim klien­cie. Współpra­ca prze­b­ie­gała wyjątkowo sprawnie, co bard­zo cenię. Pani Krop­ka słuchała moich wskazówek, jed­nocześnie miała dużo ciekawych pomysłów, nie tylko doty­czą­cych treś­ci, ale też rozmieszczenia ich na stron­ie, czy wypunk­towa­nia tego, co istotne.

 • Z Panią Krop­ką współpracu­ję od 5 lat. Z natu­ry jest empaty­cz­na i wnikli­wa, dlat­ego z łat­woś­cią wczuwa się w potrze­by klien­tów i potrafi dopa­sować do nich treść komu­nikatu. Dzię­ki niej uwierzyłam, że nawet niewielkie biz­nesy mogą się wyróżnić na tle licznej konkurencji. Wystar­czy przekuć w słowa swo­je wartoś­ci i wiedzieć, do kogo mówimy.

 • Pani Krop­ka przemienia Lorem Ipsum i „dynam­iczne firmy z bogatą ofer­tą” w dojrza­łą komu­nikację, w której brak miejs­ca na niedopowiedzenia. Potrafi rozpoz­nać potrze­by klien­tów i tak skon­struować treść, żeby wiedzieli, że doty­czy właśnie ich. Moi klien­ci widzą w tych tek­stach siebie oraz his­torię swo­jego biz­ne­su, a w rezulta­cie zain­tere­sowanie ich ofertą.

 • Hranush CielińskaHranush Cielińs­kaMARIETTA Usłu­gi Porządkowe

  Potrze­bowałam wskazówek, w jaki sposób dotrzeć do klien­tów z ofer­tą eko­log­icznego sprzą­ta­nia. Pani Krop­ka dopa­sowała komu­nikaty pod różne grupy klien­tów. Najpierw wysłała zestaw pytań i naprowadz­iła nas na właś­ci­wą ścieżkę. Do tego dys­ponu­je wiedzą z dziedziny CSR i ekologii, co szczegól­nie przy­dało się przy tworze­niu treś­ci kam­panii reklamowej.

 • Doświad­cze­nie i skrupu­lat­ność Pani Krop­ki to jej najwięk­sze zale­ty, jakie udało mi się poz­nać pod­czas naszej współpra­cy. W głównej mierze mieliśmy okazję real­i­zować pro­jek­ty w zakre­sie przy­go­towywa­nia mate­ri­ałów tek­stowych. Zawsze ter­mi­nowo przekazy­wała wszelkie uwa­gi, popraw­ki oraz sug­estie. Dla dobra sprawy nie wahała się także przed­staw­iać propozy­cji, które zde­cy­dowanie popraw­iały efekt końcowy.

 • Pani Krop­ka przy­go­towała propozy­cję komu­nikacji dla naszej orga­ni­za­cji pozarzą­dowej. Doradz­iła nam, jak rozpro­mować w medi­ach nis­zowe szkole­nie dla psy­choter­apeutów. Podzieliła się propozy­c­ja­mi na zwięk­sze­nie widocznoś­ci w sieci i udostęp­niła własne kon­tak­ty. Radz­iła, w jaki sposób for­mułować komu­nikaty, aby trafi­ały do naszych odbior­ców. Jestem pod wraże­niem, jak bard­zo wgłębiła się w temat.

 • Marcello MurgiaMar­cel­lo Mur­giaCre­ativro

  Pani Krop­ka to oso­ba kom­pe­tent­na, zor­ga­ni­zowana i pozy­ty­wnie nastaw­iona do świa­ta. Współpra­cow­ałem z nią przy serii even­tów klas­tra Cre­ativro. Przy­go­towała mate­ri­ały pra­sowe i zad­bała o rozreklam­owanie wydarzenia w medi­ach. Jak do czegoś przyłoży rękę i pióro, to musi się udać.

 • Katarzyna SerokaKatarzy­na Sero­kaPro­me­dia Creative 

  Współpra­ca prze­biegła wyjątkowo pro­fesjon­al­nie. Artykuły eksper­ck­ie na por­tal branżowy zostały wyko­nane bard­zo staran­nie, na czas i zgod­nie z umową. Pani Krop­ka jest otwarta, peł­na pomysłów, ma lekkie pióro i widać, że lubi to, co robi. Warto pod­kreślić, że jest osobą niezwyk­le kul­tur­al­ną i kon­takt z nią to czys­ta przyjemność.

 • Maciej ChmulakMaciej Chmu­lakBMpho­to

  Pani Krop­ka wie, jak rozbudz­ić w ludzi­ach entuz­jazm. Korzys­tałem z jej pomysłów na posty na Face­booka i doradzt­wa mar­ketingowego w zakre­sie mody­fikacji ofer­ty hand­lowej. Przekon­ałem się, że prze­myślany copy­writ­ing to więcej niż lekkie pióro: potrafi zwięk­szyć zaan­gażowanie klien­tów i przekazać, czym się wyróż­ni­am od konkurencji. 

 • Marcin JellinekMarcin JellinekHigh­lite PR

  Pole­cam Panią Krop­kę jako skutecznego copy­writ­era. Trzy­ma się ter­minów, posi­a­da wiedzę i umiejęt­noś­ci z zakre­su reklamy, szczegól­nie con­tent mar­ketingu. Współpra­ca zawsze prze­b­ie­ga sprawnie i bez zarzutów. Pełen konkret!

 • Damian BiernatDami­an Bier­natTren­er personalny

  Bard­zo doce­ni­am ludzi, którzy pracu­ją z taką pasją, chylę czoła 🙂 Tek­sty sprzedażowe i wpisy na blog robią wraże­nie, przeszły moje oczeki­wa­nia. Współpra­ca z Panią Krop­ką to sama przy­jem­ność: super pro­fesjon­al­ist­ka, świet­ny kon­takt i wyso­ka jakość tek­stów. Chęt­nie też doradza i opini­u­je, nawet po zakończe­niu zlecenia.

Jaki mam styl pracy?

Cza­sa­mi moja pra­ca bardziej przy­pom­i­na bycie psy­cholo­giem lub sprzedaw­cą. Słucham, zada­ję pyta­nia, anal­izu­ję, a dopiero potem piszę. Piszę po to, aby przy­ciągnąć Twoich klien­tów i zmo­ty­wować ich do pod­ję­cia decyzji o zakupie. Dlat­ego przy­da­je się umiejęt­ność rozpoz­na­nia ukry­tych potrzeb odbior­ców, wyko­rzys­tanie zasad copy­writin­gu, a także psy­chologii reklamy. Skuteczne treś­ci to znacznie więcej niż lekkie pióro.

Daję ludziom pozwolenie na bycie sobą

Tworzę tek­sty, które odd­a­ją Two­ją osobowość oraz unikalne cechy ofer­ty. Chcę, żebyś poczuł się w nich jak we włas­nej skórze. Nie powielam treś­ci, unikam banałów i szablonowej komu­nikacji. Prze­cież nie ma na świecie drugiej oso­by, która robi to, co Ty w taki sam sposób. Chęt­nie wysłucham Two­jej opowieś­ci i wyłuskam z niej naj­cen­niejsze wątki.

Współpraca ze mną przypomina wizytę u krawca

Wyobraź sobie, że zbliża się waż­na uroczys­tość rodzin­na i chcesz uszyć na miarę suknię lub gar­ni­tur. Kraw­iec uważnie mierzy mate­ri­ał, który przyniosłeś. Potem notu­je obwód klat­ki pier­siowej, bioder, talii… Pyta się, na jaką okazję potrze­bu­jesz stro­ju? Wspól­nie usta­lac­ie real­ny ter­min wyko­na­nia usłu­gi. Jeśli tak prze­b­ie­ga wiz­y­ta to w dniu odbioru zamówienia będziesz zad­owolony! A co, jeśli kraw­iec zacznie szyć bez zdję­cia wymi­arów i nie weźmie pod uwagę Two­jego gus­tu? Albo Ty sam każesz zdjąć ubranie z przy­pad­kowego manek­ina? Stracisz tylko pieniądze i wyglą­dać będziesz jak w prze­bra­niu, o ile je w ogóle założysz.

Podob­nie jest z copy­writingiem. Jestem w stanie napisać treś­ci z powi­etrza, ale czy będą one skuteczne? Chy­ba nie chcesz wydawać pieniędzy na „sztukę dla sztu­ki”? Mnie również zależy na pomyśl­noś­ci Two­jego biz­ne­su. Dlat­ego potrze­bu­ję infor­ma­cji o Twoim pro­duk­cie, klien­tach, konkurencji czy celu zlece­nia. Przykładam się w 100% do najm­niejszego zlece­nia. Jeśli masz podob­ne pode­jś­cie, zapraszam do współpracy.

Asertywna empatia

Tak określam styl swo­jej pra­cy, zarówno na etapie tworzenia tek­stu, jak też w kon­tak­tach z klien­ta­mi i współpra­cown­ika­mi. Szcz­era komu­nikac­ja pozwala mi wydobyć na światło dzi­enne to, co naj­cen­niejsze w pro­duk­tach klien­ta. Najlep­si copy­writerzy częs­to nie zna­ją zasad gra­maty­ki, ale zna­ją się na ludzi­ach. Z gra­matyką również sobie radzę, nie bój się.

Uważam, że przejrzysta komunikacja to piękna rzecz

Zbliża do siebie ludzi. A prze­cież zależy Ci na naw­iąza­niu więzi z klien­ta­mi? Tylko wtedy obdarzą Cię zau­faniem. Wiedz, że treś­ci reklam­owe wcale nie muszą być skom­p­likowane. Jestem tutaj, by to udowodnić.

A ter­az napisz mi, jakich tek­stów potrze­bu­jesz? Najlepiej jeszcze dziś, bo mogę współpra­cow­ać z określoną iloś­cią klien­tów w jed­nym czasie.

A poza pracą?

Lubię obser­wować świat i zatrzy­mać się cho­ci­aż na chwilę. Nadal baw­ią mnie do łez „Różowe lata siedemdziesiąte”. Mam też sen­ty­ment do kul­towych amerykańs­kich samo­chodów. Jak widzisz, odna­j­du­ję się w kli­ma­cie retro. To przez zamiłowanie do detalu, które widać również w moich tek­stach. Poza tym bard­zo dużo czy­tam, robię notat­ki, zapisu­ję cytaty… Wszys­tko po to, by w odpowied­nim momen­cie wyko­rzys­tać je w komu­nikacji – postaw­ić krop­kę nad i.

Witaj w moim zakątku inter­ne­tu. Roz­gość się!

2642
napisanych artykułów
5299
przeczy­tanych ksiażek