Zas­tanaw­iasz się, jak przy­ciągnąć klien­tów na stałe?

Pani Krop­ka udowod­ni Ci, że wyróżnisz się dzię­ki skutecznym tekstom.
Takim, które trafi­a­ją w potrze­by klien­tów i pod­kreśla­ją Two­je moc­ne strony.
Wartoś­ciowe treś­ci budu­ją wiz­erunek eksper­ta i wzmac­ni­a­ją więź z odbiorcami.
A relac­je oparte na zau­fa­niu prowadzą do sprzedaży.
Czy chcesz mieć klien­tów, którzy będą do Ciebie wracać?

COPYWRITING & CONTENT MARKETING

Con­tent mar­ket­ing to rozpowszech­ni­an­ie treś­ci przy­dat­nych dla Twoich odbiorców.
Copy­writer przed­staw­ia je w sper­son­al­i­zowany sposób — trafia w potrze­by klientów.
Takie treś­ci pozosta­ją w pamię­ci dłużej niż kam­panie reklam­owe nastaw­ione na naty­ch­mi­as­towy efekt.

Wyróżnij się

Po drugiej stron­ie też jest człowiek. Przemów do klien­ta ludzkim głosem. Pokaż w tek­stach siebie.

Bądź ekspertem

Pub­likuj treś­ci wartoś­ciowe dla klien­tów. Udowod­nij, że posi­adasz fachową wiedzę i warto z Tobą współpracować.

Zwiększ ruch na stronie

Dzię­ki niepow­tarzal­nym treś­ciom będziesz lep­iej widoczny w sieci. Połącz con­tent mar­ket­ing ze skutecznym copywritingiem.

Buduj trwałe relacje

Przekaż klien­tom wartoś­ciową wiedzę, a obdarzą Cię zau­faniem. Rozwiąż ich prob­le­my, a odwdz­ięczą się lojal­noś­cią i zaangażowaniem.

Doprowadź do zakupu

Treś­ci, które pod­kreśla­ją bliskie Ci wartoś­ci i rozwiązu­ją prob­le­my klien­tów zachę­ca­ją do zakupu znacznie bardziej niż nachal­na reklama.

Dobre słowa od klientów

 • Anna BłońskaAnna Błońs­kaKopalniaWiedzy.pl

  Dzię­ki poradom Pani Krop­ki frek­wenc­ja w naszym konkur­sie wzrosła aż o 300% (dzięku­je­my!). Co ważne, wskazów­ki łat­wo da się zas­tosować, a efek­ty są zauważalne nawet przy stop­niowej real­iza­cji. Jak widać, pros­to­ta komu­nikatu popłaca. 

 • Współpra­ca z Panią Krop­ką to najlep­sza decyz­ja, jaką pod­jęłam przy roz­wo­ju firmy w Polsce. Jej artykuły na moim blogu cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród kobi­et na całym świecie (tłu­mac­zone są na 4 języ­ki). To jest dowo­dem na jej wszech­stron­ny zasięg umiejętności.

 • Zami­ast mówić, wolę napraw­iać. Na szczęś­cie Pani Krop­ka też lubi konkret. Jej wnikli­we pyta­nia poz­woliły stworzyć tek­sty pasu­jące do pro­filu moich klien­tów i opowiada­jące moją his­torię jako lokalnego rzemieśl­ni­ka. Szczegól­nie podobało mi się duże zaan­gażowanie. Najwyraźniej obo­je wykonu­je­my swój zawód z pasją.

 • Katarzyna MazurekKatarzy­na MazurekSmart­soft

  W niewielkim zes­pole dzi­ałamy na wyma­ga­ją­cym rynku star­tupów. Szukaliśmy copy­writ­era, który zna branżę IT i potrafi pisać językiem korzyś­ci. Pani Krop­ka pomogła nam określić szczegółowo ide­al­nych klien­tów i dopa­sować do nich tek­sty. Chci­ałam, aby treś­ci nie były nachalne i taki efekt udało się osiągnąć.

 • Karolina BilińskaKaroli­na Bil­ińs­kaSafe­con­trol

  Do sko­rzys­ta­nia z usług Pani Krop­ki przekon­ałam się w momen­cie, w którym odwiedz­iłam jej stronę inter­ne­tową. Pomyślałam sobie, że chcę, aby moi klien­ci czuli się jak ja w tamtej chwili. By widzieli pełen pro­fesjon­al­izm i zaan­gażowanie. Po rozpoczę­ciu współpra­cy przekon­ałam się, że dokon­ałam dobrego wyboru. Mate­ri­ał, który uzyskaliśmy w wyniku tej współpra­cy, jest doce­ni­any i chwalony przez naszych klientów.

 • Daniel SmoczykDaniel SmoczykCloud IT

  Pole­cono mi Panią Krop­kę nie bez powodu. Jak powiedzi­ał kiedyś Ford: „spec­jal­iś­ci są po to, żebym mógł myśleć o intere­sach”. W naszym kra­ju bard­zo częs­to braku­je zau­fa­nia dlat­ego, że spec­jal­istów jest jak na lekarst­wo. Na szczęś­cie moje i Państ­wa, copy­writ­era nie trze­ba już dalej szukać. Słowność, kul­tura pra­cy oraz bard­zo dobry efekt, który moż­na pub­likować w ciem­no, są cecha­mi Pani Kropki.

 • Joanna ZabłockaJoan­na Zabłoc­ka zablockastudio.pl

  Przy­go­towane tek­sty są konkretne, zgrab­ne i co najważniejsze, napisane z myślą o moim klien­cie. Współpra­ca prze­b­ie­gała wyjątkowo sprawnie, co bard­zo cenię. Pani Krop­ka słuchała moich wskazówek, jed­nocześnie miała dużo ciekawych pomysłów, nie tylko doty­czą­cych treś­ci, ale też rozmieszczenia ich na stron­ie, czy wypunk­towa­nia tego, co istotne.

 • Z Panią Krop­ką współpracu­ję od 5 lat. Z natu­ry jest empaty­cz­na i wnikli­wa, dlat­ego z łat­woś­cią wczuwa się w potrze­by klien­tów i potrafi dopa­sować do nich treść komu­nikatu. Dzię­ki niej uwierzyłam, że nawet niewielkie biz­nesy mogą się wyróżnić na tle licznej konkurencji. Wystar­czy przekuć w słowa swo­je wartoś­ci i wiedzieć, do kogo mówimy.

 • Pani Krop­ka przemienia Lorem Ipsum i „dynam­iczne firmy z bogatą ofer­tą” w dojrza­łą komu­nikację, w której brak miejs­ca na niedopowiedzenia. Potrafi rozpoz­nać potrze­by klien­tów i tak skon­struować treść, żeby wiedzieli, że doty­czy właśnie ich. Moi klien­ci widzą w tych tek­stach siebie oraz his­torię swo­jego biz­ne­su, a w rezulta­cie zain­tere­sowanie ich ofertą.

 • Hranush CielińskaHranush Cielińs­kaMARIETTA Usłu­gi Porządkowe

  Potrze­bowałam wskazówek, w jaki sposób dotrzeć do klien­tów z ofer­tą eko­log­icznego sprzą­ta­nia. Pani Krop­ka dopa­sowała komu­nikaty pod różne grupy klien­tów. Najpierw wysłała zestaw pytań i naprowadz­iła nas na właś­ci­wą ścieżkę. Do tego dys­ponu­je wiedzą z dziedziny CSR i ekologii, co szczegól­nie przy­dało się przy tworze­niu treś­ci kam­panii reklamowej.

 • Doświad­cze­nie i skrupu­lat­ność Pani Krop­ki to jej najwięk­sze zale­ty, jakie udało mi się poz­nać pod­czas naszej współpra­cy. W głównej mierze mieliśmy okazję real­i­zować pro­jek­ty w zakre­sie przy­go­towywa­nia mate­ri­ałów tek­stowych. Zawsze ter­mi­nowo przekazy­wała wszelkie uwa­gi, popraw­ki oraz sug­estie. Dla dobra sprawy nie wahała się także przed­staw­iać propozy­cji, które zde­cy­dowanie popraw­iały efekt końcowy.

 • Pani Krop­ka przy­go­towała propozy­cję komu­nikacji dla naszej orga­ni­za­cji pozarzą­dowej. Doradz­iła nam, jak rozpro­mować w medi­ach nis­zowe szkole­nie dla psy­choter­apeutów. Podzieliła się propozy­c­ja­mi na zwięk­sze­nie widocznoś­ci w sieci i udostęp­niła własne kon­tak­ty. Radz­iła, w jaki sposób for­mułować komu­nikaty, aby trafi­ały do naszych odbior­ców. Jestem pod wraże­niem, jak bard­zo wgłębiła się w temat.

 • Marcello MurgiaMar­cel­lo Mur­giaCre­ativro

  Pani Krop­ka to oso­ba kom­pe­tent­na, zor­ga­ni­zowana i pozy­ty­wnie nastaw­iona do świa­ta. Współpra­cow­ałem z nią przy serii even­tów klas­tra Cre­ativro. Przy­go­towała mate­ri­ały pra­sowe i zad­bała o rozreklam­owanie wydarzenia w medi­ach. Jak do czegoś przyłoży rękę i pióro, to musi się udać.

 • Katarzyna SerokaKatarzy­na Sero­kaPro­me­dia Creative 

  Współpra­ca prze­biegła wyjątkowo pro­fesjon­al­nie. Artykuły eksper­ck­ie na por­tal branżowy zostały wyko­nane bard­zo staran­nie, na czas i zgod­nie z umową. Pani Krop­ka jest otwarta, peł­na pomysłów, ma lekkie pióro i widać, że lubi to, co robi. Warto pod­kreślić, że jest osobą niezwyk­le kul­tur­al­ną i kon­takt z nią to czys­ta przyjemność.

 • Maciej ChmulakMaciej Chmu­lakBMpho­to

  Pani Krop­ka wie, jak rozbudz­ić w ludzi­ach entuz­jazm. Korzys­tałem z jej pomysłów na posty na Face­booka i doradzt­wa mar­ketingowego w zakre­sie mody­fikacji ofer­ty hand­lowej. Przekon­ałem się, że prze­myślany copy­writ­ing to więcej niż lekkie pióro: potrafi zwięk­szyć zaan­gażowanie klien­tów i przekazać, czym się wyróż­ni­am od konkurencji. 

 • Marcin JellinekMarcin JellinekHigh­lite PR

  Pole­cam Panią Krop­kę jako skutecznego copy­writ­era. Trzy­ma się ter­minów, posi­a­da wiedzę i umiejęt­noś­ci z zakre­su reklamy, szczegól­nie con­tent mar­ketingu. Współpra­ca zawsze prze­b­ie­ga sprawnie i bez zarzutów. Pełen konkret!

 • Damian BiernatDami­an Bier­natTren­er personalny

  Bard­zo doce­ni­am ludzi, którzy pracu­ją z taką pasją, chylę czoła 🙂 Tek­sty sprzedażowe i wpisy na blog robią wraże­nie, przeszły moje oczeki­wa­nia. Współpra­ca z Panią Krop­ką to sama przy­jem­ność: super pro­fesjon­al­ist­ka, świet­ny kon­takt i wyso­ka jakość tek­stów. Chęt­nie też doradza i opini­u­je, nawet po zakończe­niu zlecenia.

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie — Mark Twain

Co możesz zle­cić Pani Kropce?

Przede wszys­tkim treś­ci do kam­panii con­tent mar­ketingowych i typowe zlece­nia copy­writ­er­skie, takie jak:

artykuły eksper­ck­ie

wpisy na blogi

e‑booki

info­grafi­ki

treś­ci poradnikowe

tek­sty na strony www